„Hä säit en sei säit -
,Su', säit hä, ,et sei jesaat, sull dat sinn wat sie do säit, dat hä dat soll jesaat haan...'".
zurück zu www.heribert-reul.de